Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

0376 ba09 390
3841 42fc 390
Reposted frommaxchad maxchad viaiblameyou iblameyou

October 17 2018

October 13 2018

Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viawonderwall wonderwall
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viawonderwall wonderwall
1013 ab63 390

Paris 1960 

Photo: Nicolas Tikhomiroff 

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawonderwall wonderwall
1010 6419 390
3172 7b76 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
3265 649b 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme
7971 7708 390
Reposted fromoll oll viabesomebody besomebody
6023 daaa 390
Reposted fromslodziak slodziak viabesomebody besomebody
2767 9393 390
Reposted fromknot knot viapureevil pureevil
2571 1dae 390
7176 1d99 390
Reposted frompunisher punisher viapureevil pureevil
2123 39d8 390
Hallstatt, Austria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl