Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

October 05 2018

6941 2624 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
6462 7212 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaszydera szydera
Beautiful Norway
6002 0e20 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera

October 04 2018

3520 fded 390
Reposted fromhare hare viasleepingsickness sleepingsickness
Bądźcie szaleni ale zachowujcie się jak normalni ludzie. Podejmujcie ryzyko bycia odmiennymi, ale nauczcie się to robić, nie zwracając na siebie uwagi. 
— Paulo Coelho
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
9426 e2f1 390
Reposted fromrubinek rubinek viaDIY DIY
4164 6dfc 390
Reposted frompiehus piehus viakarmacoma karmacoma
7849 e68a 390
Reposted fromdaelmo daelmo viakarmacoma karmacoma
Reposted fromshakeme shakeme
6466 2c0d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl