Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

6018 21ae 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viacynamon cynamon
6691 c89d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
1651 2150 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoeurina coeurina
3506 8b2c 390
Reposted fromoutoflove outoflove viacoeurina coeurina
6573 f38a 390
Reposted fromczajnikq czajnikq vialubje lubje
2369 bfc2 390
***
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex vialubje lubje
3823 e1b7 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialubje lubje
2823 e9fc 390
Reposted fromNanutka Nanutka viasomebunny somebunny

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viasomebunny somebunny
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viasomebunny somebunny

July 03 2017

1208 e936 390
3619 7b70 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawarkocz warkocz
Reposted fromolalaa olalaa viawarkocz warkocz
3926 a017 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl