Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

7716 83b6 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
6421 c3db 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoralina koralina
8294 f94b 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoralina koralina
1407 cbe7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoralina koralina
1583 433e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoralina koralina
1296 f5b5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakoralina koralina
4025 11dc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina
5944 a789 390
Reposted fromcalcifer calcifer vianiiks niiks
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
5653 fb7a 390
Reposted fromretro-lover retro-lover viapsychoviolet psychoviolet
9801 0959 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
6378 28bc 390
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka vianiiks niiks
9396 1edf 390
Reposted frompesy pesy viasleepingsickness sleepingsickness
5440 d332 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viasalami salami
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viasalami salami
9584 e1c8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasalami salami
4212 71e6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
5010 2ea2 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl