Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

2966 851a 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaszydera szydera
3091 44d7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaszydera szydera
8452 5202 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
5933 af36 390
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
8782 2bd4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

July 24 2017

4036 1b13 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaszydera szydera
5871 1998 390
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaszydera szydera
7654 84c9 390
Reposted fromemblemat emblemat viaszydera szydera
6531 5a1c 390

soundsnaked:

Source: @deynn

Reposted fromruthieful ruthieful viabanita banita
9035 cab3 390
Reposted fromamatore amatore viabanita banita
8422 2f2a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamiktoria miktoria
Reposted fromtwice twice viacoeurina coeurina
8411 557b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja vialubje lubje
4179 cc97 390
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl