Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

Reposted fromsilence89 silence89 viacoeurina coeurina
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viasomebunny somebunny
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viasomebunny somebunny
6420 0de2 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaybeyou maybeyou
9369 ca95 390
Reposted from1923 1923 viacoeurina coeurina
0407 d1be 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viacoeurina coeurina
3394 5d2c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoeurina coeurina
6338 8102 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viawolalabym wolalabym
Spring-in-NYC
Reposted fromthenewyork thenewyork viacoeurina coeurina
8844 6447 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawolalabym wolalabym
1351 48ab 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasomebunny somebunny
8470 8d54 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablacktoblack blacktoblack
4506 9d41 390
Reposted fromkelu kelu viaszydera szydera
0306 6321 390
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera

April 11 2018

9912 1852 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
9945 bb85 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
9957 13e4 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
8523 86b5 390
Reposted fromdatfeel datfeel viapureevil pureevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl